Bygglovsregler


Du behöver bygglov när du ska uppföra en byggnad, göra en tillbyggnad, även sådant som att gräva ut en källare eller bygga en balkong.

Vidare behöver du bygglov om du ska ändra en byggnads användning, till exempel fixa till en bostad i ett garage eller göra en bostad till ett kontor. Ska du flytta väggar inomhus och det medför ändringar i bärande konstruktioner eller om du uppför murar och plank så behövs också bygglov.
    
När det kommer till ett så kallat detaljplanerat område så krävs även bygglov för att byta färg, fasadmaterial eller taktäckningsmaterial på en byggnad. Du kan inte heller bara byta det yttre utseendet så som byte av fönster eller att bygga en takkupa.

 

När behöver du inte bygglov?

I det detaljplanerade området är de här åtgärderna befriade från bygglov;

Sätta upp en eller flera friggebodar i som har en sammanlagd total yta på max 15 m2. Höjden får vara max 3 meter då från mark till taknock och byggnaden får inte placeras närmare tomtens gräns än 4,5 meter, utan dina grannars medgivande.
    
När du vill byta tak eller färg på fasaden behövs inte bygglov, såvida det inte ändrar byggnadens karaktär västenligt. Det samma gäller även fristående uthus, garage och mindre komplementbyggnader tillhörande en- eller tvåbostadshuset.
    
När du med mur eller plank vill anordna en skyddande uteplats i anslutning till huset, såvida muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,6 meter från huset och inte placeras närmare tomtens gräns än 4,5 meter.
    
Bor du utanför samlad bebyggelse? Då är det mycket du kan göra utan bygglov, som t ex bygga om huset även om det berör den bärande stommen och göra mindre tillbyggnader. Hör med ditt stadsbyggnadskontor vad som gäller för dig.